QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT TIPUS TEST 1

Respon les següents preguntes:

1. En el procés de fabricació d’un producte, s’estableixen quatre punts de control dequalitat, un dels quals és al final del procés, en què es retiren les peces defectuoses. D’un lot inicial de 800 peces, la taxa mitjana de rebuig de cada punt de control és 6, 15, 17 i 10, respectivament. La taxa de qualitat global expressada en percentatge de peces obtingudes sense defectes és del

95,20 %
99,25 %
98,75 %
94,00 %

2. En un circuit elèctric, es connecten en paral·lel dues resistències de valors nominals110Ωi 330Ωi tolerància ± 2 %. Quin valor té la resistència equivalent?

(440 ± 2 %)Ω
(440 ± 4 %)Ω
(82,5 ± 4 %)Ω
(82,5 ± 2 %)Ω

3. La llum que produeix una bombeta de baix consum de 8 W equival, segons el fabri-cant, a la que fa una bombeta incandescent de 40 W. Si en una sala hi ha cinc bombetesde 40 W i se substitueixen per bombetes de baix consum de 8 W, quin estalvi energèticsuposarà el canvi al cap de 100 hores de funcionament?

3,2 kW h
160 kW h
32 kW h
16 kW h

4. El nitinol, un aliatge amb memòria de forma que s’utilitza en aplicacions sanitàries,està compost per un 54,5 % de níquel (Ni) i un 45,4 % de titani (Ti). Quina quantitatd’aquests dos components, en kg, hi ha en 150 kg de nitinol?

Ni:83,10 Ti:66,75
Ni:54,5 Ti:45,4
Ni:81,75 Ti:68,10
Ni:82,60 Ti:69,25

5. En l’ajust 110N7/h6, la tolerància N7 del forat és (-10/-45) μm i la tolerància h6 de l’eix és (0/-19) μm. Determineu-ne el joc màxim

26μm
19μm
10μm
9μm

6. Un motor de corrent altern asíncron d’un parell de pols, que està connectat a laxarxa de tensió U= 220 V i freqüència f=50Hz, gira a n= 2 820 min–1. El lliscament relatiu del motor és:

0,06
0,05
0,22
0,25

7. Un sensor de temperatura disposa de quatre dígits per a fer la lectura en °C. Lescaracterístiques del sensor indiquen que la precisió és el valor més gran de ±1 °C o ±1 %de la lectura. L’error absolut màxim en una lectura de 130 °C és:

±2 °C
±2,3 °C
±1,3 °C
±1,0 °C

8. Per a fabricar un electrodomèstic petit cal una inversió inicial de 150 000€. El preude venda es fixa en 65€i el cost unitari de producció s’estima en 33€. Quin beneficis’obtindrà quan s’hagin venut 5 000 unitats del producte?

10 000€
160 000€
175 000€
16 500€

9.Una barra d’acer de resistència a la tracció σtrac= 890 MPa ha d’aguantar una força de tracció de 17 kN. Quina secció mínima ha de tenir la barra?

1,78 mm2
52,4 mm2
19,1 mm2
0,45 mm2

10. La composició d’un gas natural és 91,8 % de metà, 5,0 % d’età, 1,5 % de propà, 1,2 %de butà i 0,5 % d’altres components. La quantitat de butà que es pot obtenir amb 300 kg d’aquest gas és:

1,5 kg
3,6 kg
4,5 kg
15 kg

11.

a)
b)
c)
d)

12. Un volant de moment d’inèrciaI= 120 kg m2s’ha d’accelerar de 0 a 300 min–1en 5 s.La potència mitjana que ha de proporcionar el motor que acciona aquest volant és:

11,84 kW
3,770 kW
118,4 kW
37,70 kW

13. El pistó d’un motor tèrmic, de 85 mm de diàmetre, desplaça un volum de 500 cm3.La cursa del pistó és:

42,5 mm
69,2 mm
22,0 mm
88,1 mm

14. Una proveta cilíndrica, de 5 mm de diàmetre, és feta de PVC amb un mòdul d’elasticitat E= 2,6 GPa i una tensió de ruptura σr= 48 MPa. La força de tracció que cal fer pera trencar-la és:

1,885 kN
0,9425 kN
Els plàstics no es poden trencar amb una força de tracció.
51,05 kN

15. El muntatge d’una peça s’organitza en tres fases que requereixen 10 s, 20 s i 15 s, res-pectivament. En la primera fase hi ha una única estació de treball, en la segona n’hi hadues en paral·lel i en la tercera també n’hi ha dues en paral·lel. En règim estacionari i amb la línia funcionant a màxim rendiment, cada quants segons surt una unitat de la línia de muntatge?

7,5 s
45 s
10 s
40 s