QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT TIPUS TEST 2

Respon les següents preguntes:

1.El sistema automàtic d’obertura d’un vehicle en desbloqueja les portes quan elcomandament és fora del vehicle i a menys d’un metre de distància. Per això, el sistemaautomàtic incorpora un detector de proximitat i un detector de presència del coman-dament a l’interior. La porta del vehicle també es pot obrir manualment amb una clauper a emergències (si el comandament es queda sense bateria o hom se’l descuida a l’in-terior, entre altres causes). Utilitzant les variables d’estat següents:

a)Escriviu la taula de veritat del sistema.

b)Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.

c)Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.

2.Un vehicle de joguina porta una bateria de tensió U= 6 V amb un rendiment (quocient entre l’energia cedida i l’energia acumulada) ηbat= 0,75. El motor té un ren-diment η= 0,6 i proporciona una potència mecànica Pm= 39 W quan funciona an= 3 000 min–1. Determineu:

a)El parell del motor,Γm.

0,2434 Nm
0,176 Nm
0,1241 Nm
0,6532 Nm

Si la bateria es descarrega en t= 30 min de funcionament del motor a n= 3 000 min–1,determineu, per a aquest procés de descàrrega:

b)L’energia que arriba al motor,Emotor, i l’energia dissipada al motor,Edis motor, i a la bateria,Edis bat.

Emotor= 145kJ Edis motor= 46,8 kJ Edis bat.= 49kJ
Emotor= 111kJ Edis motor= 76,8 kJ Edis bat.= 69kJ
Emotor= 132kJ Edis motor= 41,8 kJ Edis bat.= 54kJ
Emotor= 117kJ Edis motor= 46,8 kJ Edis bat.= 39kJ

c)L’energia acumulada inicialment a la bateria,Ebat, i la capacitat de càrrega, c, de la bateria en A h. (L’expressió per a calcular l’energia acumulada en una bateriaés determinada per Ebat= c·U.)

Ebat= 156kJ c= 7,222 Ah
Ebat= 163kJ c= 4,232 Ah
Ebat= 169kJ c= 10,434 Ah
Ebat= 143kJ c= 3,342 Ah

3. La barra cilíndrica d’acer de la figura està unida pels extrems amb uns topalls. En launió hi ha unes juntes de dilatació que permeten un allargament de 0,05 mm a cada cos-tat. El co eficient de dilatació tèrmica de l’acer és α=12×10–6°C–1. Si n’augmentem latemperatura en ΔT= 30 °C, determineu:

a)L’increment de llargària, Δl, que tindria sense topalls.

0,45 mm
0,64 mm
0,36 mm
0,25 mm

b)La tensió normal, σ, de compressió de la barra (tensió necessària per a disminuir l’increment de llargària no permès per les juntes).

52,78MPa
43,73MPa
55,48MPa
49,56MPa

c)La força, F, que exerceixen els topalls.

111,2 kN2
187,2 kN2
149,2 kN2
132,2 kN2

4. Un habitatge disposa d’una bomba accionada per un motor elèctric que puja aigua a una altura h= 3,5 m. El grup motobomba té un rendimentη= 0,7. En t= 8 hores defuncionament, el motor ha consumit Eelèc= 5,6 kW h. Determineu:

a)El treball fet per la bomba,Wbomba.

19,18 MJ
14,11 MJ
24,12 MJ
11,23 MJ

b)L’energia dissipada,Edis, i la potència hidràulica mitjana, Ph, desenvolupada per la bomba.

Edis=1,99 kWh Ph=550W
Edis=0,78 kWh Ph=460W
Edis=2,45 kWh Ph=500W
Edis=1,68 kWh Ph=490W

c)El cabal d’aigua mitjà consumit, q, en L/s.

14,28 l/s
19,18 l/s
12,34 l/s
23,22 l/s

5. Un motor dièsel marí de 12 cilindres proporciona una potència Pm= 6 MW per a una velocitat de rotació de l’eix n= 750 min-1. El poder calorífic del gasoil és pc= 41 MJ/kg. Si el consum específic de combustible en aquest règim de gir és ce=183g/(kWh). Determineu:

a)El parell motor,Γm

67,39 kNm
55,39 kNm
86,39 kNm
76,39 kNm

b)El rendiment del motor, ηm

59,32%
47,98%
44,21%
52,18%

Aquest motor fa avançar un vaixell. La resistència del vaixell a l’avanç es pot expressar com un parell resistent a l’eix del motor, Γres= (9 800 + 6 750vvaixell)Nm, amb vvaixellen m/s.

c)Dibuixeu, indicant les escales, la corba del parell resistent en funció de la veloci-tat del vaixell per a velocitats del vaixell entre 0 m/s i 15 m/s

d)Determineu la velocitat del vaixell quan el motor gira a 750 min–1.

10,345 m/s
9,866 m/s
8,342 m/s
7,366 m/s