QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT TIPUS TEST 4

Respon les següents preguntes:

1. Una finestra domòtica es tanca automàticament quan el programador horari indica horari nocturn o quan un sensor exterior detecta una radiació solar elevada. Tambées pot tancar manualment amb un polsador. Utilitzant les variables d’estat següents:

a)Escriviu la taula de veritat del sistema.

b)Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.

c)Dibuixeu el diagrama de contactes equivalent.

2. La placa de metacrilat de la figura té un gruixe= 8 mm i està penjada per l’articulació O. Per a man-tenir-la tal com s’indica en la figura s’estira per Qamb una força vertical F. Determineu:

a)La massa de la placa. Preneu la densitat del metacrilat ρ= 1 200 kg/m3.

3,14 kg
2,01 kg
2,16 kg
4,16 kg

b)La força vertical Fv i la força que exerceix l’articu-lació O.

F= 6,011 FOH= 0 FOV= 14,12N
F= 7,061 FOH= 14,12N FOV= 0
F= 6,011 FOH= 14,12 FOV= 0
F= 7,061 FOH= 0 FOV= 14,12N

Per a mantenir la placa tal com s’indica en la figu-ra, es proposa una alternativa que consisteix a aplicaruna força horitzontal a P.

c)Expliqueu, de manera raonada, si la força que cal aplicar és més gran o més petita que en la solució anterior.

Cal fer més força si s’aplica a P
Cal fer la mateixa força si s’aplica a P
Cal fer menys força si s’aplica a P
No cal fer cap força si s’aplica a P

3. Es fa servir una placa solar tèrmica per a escalfar diàriament Va= 60 L d’aigua queentren a la placa aTe= 13 °C i en surten a Ts= 60 °C. Les condicions de localització de lainstal·lació fan que la placa disposi det= 9,5 h diàries de sol amb una radiació solar mit-jana I= 476 W/m2i d’una temperatura ambient Ta= 17 °C. La calor específica de l’aiguaés ce= 4,18 kJ / (kg °C) i el rendiment de la placa és determinat per l’expressió següent:

Determineu:

a)L’energia necessària, Edia, per a escalfar l’aigua.

2,274 kW h
5,274 kW h
3,274 kW h
4,274 kW h

b)L’energia solar diària,Esolar, disponible per m2.

4,522 kW h/m2
6,345 kW h/m2
6,775 kW h/m2
4,111 kW h/m2

c)El rendiment, η, de la placa.

55,44%
51,45%
53,04%
56,01%

d)La superfície, S, de la placa.

1,943 m2
1,365 m2
0,445 m2
2,001 m2

4. Un forn de microones consisteix esquemàticament en un transformador d’alta ten-sió que alimenta un dispositiu anomenat magnetró, el qual genera les microones i con-sumeix sempre una potència Pmag= 920 W. Per a aconseguir les diferents potències decocció es controla el temps de funcionament del magnetró. Les característiques delmicroones són, entre d’altres, les següents:

— Tensió d’alimentació Uelèc= 220 V.

— Potència de consum Pconsum= 1 250 W (quan el magnetró està en funcionament).

— Potències de coccióP1= 800 W, P2= 650 W, P3= 450 W, P4= 160 W,P5=90W.

Si per a la potència de cocció de 800 W el magnetró funciona el 100 % del temps,determineu:

a)El rendiment,η, del magnetró.

87,33%
82,65%
81,16%
86,96%

b)El percentatge de temps que funciona el magnetró per a les altres potències desortida.

P2=81,25% P3=56,25% P4=20% P5=11,25%
P2=81,25% P3=26,25% P4=10% P5=17,25%
P2=23,25% P3=56,25% P4=30% P5=11,25%
P2=91,25% P3=45,25% P4=20% P5=11,25%

c)L’energia elèctrica consumida, Eelèc, quan es cou un aliment a una potència P2 durant t= 6 min. (Cal tenir en compte que els elements auxiliars diferents delmagnetró funcionen sense interrupció durant la cocció.)

0,4078 kWh
0,3078 kWh
0,2078 kWh
0,1078 kWh

5. La gràfica representada mostra la corba de potència d’un motor de corrent continualimentat a tensió constant. Es calcula mitjançant l’expressió següent:

a)Determineu l’expressió del parell motor en funció de n, i el valor del parell motor per a n= 0 min–1.

Γ = (0,84 – 0,0003 n ) 30/π per n=0 9,121 Nm
Γ = (0,84 – 0,0003 n ) 30/π per n=0 8,021 Nm
Γ = (0,84 – 0,0003 n ) 30/π per n=0 10,021 Nm
Γ = (0,84 – 0,0003 n ) 30/π per n=0 7,021 Nm

b)Dibuixeu, de manera esquemàtica i indicant les escales, la corba de parell delmotor en funció de n.

c)Determineu la freqüència de gir n, en min–1, a la qual fa moure una màquina querequereix un parell constant Γmàq=6Nm

715,6 min–1
735,6 min–1
705,6 min–1
756,6 min–1